در تماس باشید

با من در ارتباط باش

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه‌گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می‌شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به‌ترتیب به‌صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می‌شود. در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص شود و موضوع مورد قبول کارگران باشد.

 

شماره تماس

۹۵۲ ۷۱۰ ۳۵۶ ۷۳۰ (۰۲۱)
۸۴۳ ۲۷۶ ۸۹۰ ۰۹۱ (۰۲۱)

آدرس ایمیل

hi@phloxproflancer.com
inquirys@wpmonster.co